میوه قهوه

 

قهوه در اصل هسته یا همان دانه میوه است، میوه قهوه که به شکل گیلاس است و دارای بخش های پوسته یا همان گوشته رویی میوه، موسیلاژ که لایه لزج و ژله ای دور دانه قهوه می باشد، پوسته نازک کاغذی و در آخر دانه قهوه است.
گیلاس قهوه پس از کشت طی فرایند های مختلف فرآوری شده و دانه قهوه از قسمت های دیگر این میوه جدا می شود. پس از خشک شدن به قهوه سبز یا قهوه خام تبدیل می گردد.

MENU